Skip to main content

ADAB-ADAB DALAM MEMBACA AL-QURAN

Al-quran adalah kitab suci umat Islam, firman atau wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-quran adalah pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia. Al-quran merupakan kitab suci terakhir setelah kitab Injil, Zabur dan Taurat. Al-quran terdiri dari 114 Surat dan terdiri dari 30 Juz.

Adab-adab dalam membaca Al-Quran
  • Dalam keadaan suci
  • Ketika mengambil menggunakan tangan kanan dan pegang dengan kedua tangan
  • Membaca ditempat suci/bersih/Masjid
  • Menghadap ke kiblat
  • Membaca dengan khusyu dan tenang
  • Pakaian pantas dan tertutu aurat
  • Mulai membaca dengan membaca Ta'awuz dan Bismillah
  • Penuh perhatian
  • Membaca dengan tenang, teliti, hati-hati mengikuti kaidah ilmu tajwid
  • Memperhatikan tanda waqaf dan kaidah membaca lainnya

adab membaca al-quran
Metode Iqra


Membaca Al-quran akan mendapatkan pahala dan keberkahan begitu pun orang yang mendengarkan dan menyimak bacaan Al-quran akan mendapatkan pahala dan keberkahan.  Surat Al A’raaf ayat 204, “Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”

Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah (Alquran ), ia akan mendapatkan satu kebaikan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran (pahala). Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." (HR Tirmidzi)
 
Sungguh rugi orang yang malas membaca Al-quran, karena Al-quran adalah petunjuk untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat.

Cukup mudah untuk belajar membaca Al-quran, beragam metode belajar membaca Al-quran baik modern atau tradisional bisa dijumpai disekitar kita.

Mari belajar membaca Al-quran dengan baik dan benar sesuai makhraz dan kaidah ilmu tajwid.Related Post

Comments

Popular posts from this blog

Kumpulan Lengkap Kakawihan Anak-anak Bahasa Sunda

Buat sobat dhira yang lagi cari PR bahasa sunda tentang kakawihan anak-anak atau kakawihan barudak dalam bahasa sunda bisa cari disini. Dibawah ini beberapa kumpulan kakawihan anak-anak bahasa sunda yang terkenal atau sering dinyanyikan ditatar sunda. Tapi itu dulu, lamun ayeuna mah sudah tergantikan oleh lagu coboy junior dan lain-lain. Tapi sebagai urang sunda mestinya kita bisa mengajarkan kakawihan ini untuk anak-anak sambil nostalgia waktu masih kecil. Kakawihan anak-anak atau barudak berikut ini diperoleh dari berbagai sumber.

Baca : Cara Kredit Motor Syariah

Kakawihan anak bahasa sunda ayang-ayang gung


Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
menka Ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kanjeng dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

Baca : Ternyata Dijumpai Green Canyon di Karawang

Kakawihan anak bahasa sunda oray-orayan

Oray-orayan, luar léor mapay sawa…

CONTOH-CONTOH PUPUH ASMARANDANA BAHASA SUNDA

Berikut ini beberapa contoh-contoh Pupuh Asmarandana dalam bahasa Sunda. Pupuh Asmarandana kebanyakan berisi tentang petuah atau piwuruk dalam bahasa Sunda. Salah satu jenis puisi dalam bahasa Sunda yaitu Pupuh. Seperti yang diketahui pupuh dikelompokan kedalam dua kelompok  yaitu kelompok Sekar Alit dan Kelompok Sekar Ageung. Pupuh Asmaranda masuk kedalam kelompok pupuh Sekar Ageung
Aturan yang dipergunakan dalam membuat pupuh disebut dengan Guru lagu dan Guru Wilangan. Pupuh Asmarandana menggunakan rumus  Guru Wilangan dan Guru Lagu : 8-i, 8-a, 8-é/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a  Padalisan: 7
Contoh Pupuh Asmaranda  Ngariung di tengah bumi,
pun biang sareng pun bapa,
jisim abdi diuk mando,
husu ngupingkeun pituah,
piwejang ti anjeunna,
pituduh laku rahayu,
piwejang sangkan waluya.

Jalma kudu silihasih
kudu sing miboga rasa
ulah nganyenyeri hate
ka sakum dulur anu aya
mun nyaah ka sasaha
hidep hirupna saluyu
saluyu tur loba harta

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan…

Cara Membuat Pupuh Kinanti Bahasa Sunda

Dalam kesusastraan sunda dikenal bermacam-macam nama pupuh, kurang lebih sekitar 17 nama pupuh. Pupuh adalahbentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya (https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuh). 
Nama-nama Pupuh  Dangdanggula,Sinom,Asmarandana,Kinanti,Durma,Pangkur,Mijil,Pucung,Maskumambang,Magatru,Wirangrong,Balakbak,Ladrang,Gambuh,Gurisa,LambangJurudemung Untuk memudahkan menghapal nama-nama pupuh sunda diatas kita singkat saja menjadi DaSi AKi DurPaMiCung MasMaWira BaLaGam GuLaJur.

BaCa: Contoh sajak bahasa Sunda
Pupuh Kinanti Dalam membuat sebuah pupuh harus mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah baku. Setiap pupuh memiliki ketentuan yang berbeda-beda, Dalam membuat pupuh Kinanti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini :
Setiap bait terdiri dari 6 barisBaris 1 : 8 suku kata dengan diakhiri huruf vokal “u” atau dengan rumus : 8-uBaris 2 : 8 suku kata dengan diakhiri huruf vokal “i” atau dengan rumus :  8-iBaris 3…

SINONIM-SINONIM BAHASA SUNDA

Sinonim atau persamaan kata tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia saja, bahasa daerah seperti bahasa Sunda pun memilikinya. Sinonim bahasa Sunda yaitu

"Sinonim nyaéta kecap anu béda tapi mibanda harti anu jiga atawa sarua"
Berikut beberapa kata Sinonim dalam Bahasa Sunda
Sinonim Silih ajenan = Silih hargaan
Sinonim Supaya = Sangkan
Sinonim Wejangan =  Papatah
Sinonim Dahar = Neda
Sinonim Asli = pituin
Sinonim Awewe = wanoja
Sinonim Beunghar = jegud
Sinonim Bodo = belet
Sinonim Balik = mulangSinonim Kandel = Kedewil
Sinonim Alus = Sae
Sinonim Asri = Endah
Sinonim Ayeuna = Kiwari
Sinonim Badarat = Leumpang
Sinonim Baheula = Bareto
Sinonim Banga = Hese
Sinonim Beurat = Abot
Sinonim Bikang =  Awewe
Sinonim Gampang =  Babari
Sinonim Gancang = Tereh
Sinonim Geunah =  Ngareunah
Sinonim Hanyakal = Hanyelu
Sinonim Jalu = Lalaki
Sinonim Kota = Dayeuh
Sinonim Meser =  Meuli
Sinonim Nyaho =  Apal
Sinonim Pakakas = Parabot
Sinonim Juara pinunjul
Sinonim Jeung = sarta
Sinonim Jarang = langka
Sinonim  Kasuat = kas…

Kumpulan Nama-nama Keperluan Sekolah Dalam Bahasa Sunda

Nama-nama peralatan sekolah dalam bahasa sunda terkadang dijumpai mirip dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang mirip dengan bahasa daerah suku tertentu di tanah air. Jadi sebenarnya meskipun seseorang bukan berasal dari suku sunda bisa paham apa yang dimaksud karena kemiripan bahasa tadi.


Nama-nama Keperluan sekolah Dalam Bahasa Sunda


Tas = Kantong
Topi = Topi
Sepatu = Sapatu
Tali Sepatu = Tali Sapatu
Baju Seragam = Acuk Saragam
Celana = Calana
Pulpen = Pulpen
Pensil = Patlot
Buku = Buku
Penghapus = Panghapus

Penggaris = Jidar
Serutan Pensil = Panyerut Patlot
Sabuk = Beber
Kaos Kaki = Kaos Kaki

Semoga membantu,..


Copyright © 2014 | Dhira | All Right Reserved |Power by Blogger
About Us|Privacy Policy|Disclaimer