Skip to main content

Sajak Sunda Berbagai Tema

Sajak bahasa Sunda seperti halnya puisi dalam bahasa Indonesia mempunyai tema-tema yang beragam. Tema sajak merupakan persoalan pokok disampaikan dalam sebuah sajak. Tema sajak Sunda seperti sajak tema keagamaan, sajak tema cinta, sajak tema diri, sajak tema alam, sajak tema masyarakat, tema perjuangan dan lain-lain.

pemain film korban bank emok apih cata
Apih Cata (Lurah Kebon Kosong) pemain korban bank Emok

Baca : Lirik asli lagu Karawang yang dibawakan oleh Darso

Contoh-contoh Sajak Sunda berbagai tema

TUKEURAN IEU SAJAK


Tukeuran ieu sajak
Kusalimbar simbut atawa samak saheulay
Uheug rungkupkeun ka barudak anu teu kaburu heuay
Patinggolépak dina trotoar

Tukeran ieu sajak
Ku béas wuluh atawa heucak
Heug sidkahkeun ka nu haropak
Anu marakuk disaung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak
Ku sababaraha siki pélor
Heug témbakkeun kan genggerong koruptor manipulator
Sina enya kalojor

Tukeuran ieu sajak
Ku beubetian tina kalbu anu rido
Keur nyébor anu balangsak
(Lamun teu kitu sasaak)
 
Karya : Yus Rusyana

BUDAK PAHATU LALIS

Dua budak pahatu lalis
adi lanceuk awéwé lalaki
kasarung di leuweung ganggong
adina ceurik ngalengis
mana jalan geusan balik.

Budak lalaki ngala kupa
leungeunna parigel metik
buah kupa dialungkeun
dipulungan ku adina.

Tina rungkun buni kacida
luar-léor oray sanca
gep ngegél awak adina
nu keur anteng murak kupa.

Jrut turun budak lalaki
ana rét ka sakuriling
Si Nyai ka mana geuning
reuwas kacida teuing.

Manuk Cukrik disada semu nalangsa
“Cukrik, cukrik turih ku pucuk eurih”
pucuk eurih bakal matih
Si Nyai bakal kapanggih.

Geberan ku hihid aing
hihid aing kabuyutan
mawa bayu kahuripan.

“Geber-geber hihid aing
hihid aing kabuyutan
titinggal nini awaking”.

Usik ngulisik raga tangtungan
paripurna hirup waras
ku saktina rasa asih


HALODO TEUING KU PANJANG
Karya : Yayat Héndayana

Langit keur jongjon leleson
Kabaribinan nu récétna sora manuk
Nu panting geleber di buruanana
Néwakan hiliwir angin
Ubar awak nu bayeungyang

Sabot nguniang manuk geus nyarumput mantén
Kana dahan tatangkalan anu ranggas teu daunan
Akarna nanceb kana dada bumi
Nu nyongkéré dina gawir , teu walakaya
Tikoro garing halabhab kabina-bina

Langit ngan ukur ngaheruk
Lain teu surti réa nu geus butuheun ku cai
Tapi teu bisa majar kumaha najan geus lila tatahar
“ti kami mah ngan karicur” ceuk langit sorana dareuda “ngan panonpoé can kénéh méré paréntah”

Pannpoé teu tarima disalahkeun
Muncereng bari ngahaok , “sidik kami keur nganti-nganti panitah!”
Suorana ngahéab panas
Manjangkeun halodo nu beuki teuas


TEPIS MIRING PANYARANDEAN HATE

Waktu poe condong ka kulon
Raga urang cindek paanggang
Tapi soca pateuteup geugeut
Hate ngubara leupas tina simpayna
Sidik urang geus baroga panutan
Gurat seuneu lain hahalang
Bongan urang wani wawuh
Kembang tresna ngawangun rumpaka rasa
Pakait rasa lain dihaja


Waktu poe condong ka kulon
Uplek ngobrol meakeun mangsa
Hariwang hamo bisa dibubi-buni
Sorot soca nitenanan tanggal
Limabelas poe datang sajorelat
Wanci paturay baris datang
Hanca urang nalarik jangkar
Pikeun mulang kanu ngantian
Dua hate tetep tibelat
Dumeh hirup halabhab cinta

Waktu poe condong ka kulon
Rundayan katineung rek dipalerkeun
Talaga wening nyangrkrung na soca
Hambar diri pungkas tibelat
Ngalongkewang leupas pamuntang
Kecap pisah mungkasmungkaskeun asih
Wilujeung angkat kadeudeuh hate
Sugan jaga mawa harepan
Sugan poe datang deui keur urang duaan
Ngukir carita dina tepis miring panyarandean hate

(on2hood – Cipageran, 19 September 2011)


DIKANTUNKEUN
Kenging : INA

Ceuk hate mah
Alim pegat sareng salira
Ceuk niat mah
Hoyong nyarengan salira salamina
Ceuk nafsu mah
Keuheul katut handeueul teu aya bandinganna

Dalah dikumaha
Pegat tea akhirna
Paturay teu disangka-sangka
Pileuleuyan salawasna

Batin jumerit oge nalangsa
Asa dimomorekeun
Kabengbat ku anu telat datang
Mohokeun kanyaah kuring salila ieu
Habis manis sepah dibuang
Ceuk paribasa Malayuna mah

Tapi da moal kamalinaan nalangsa
Lain milk matak kitu oge
Rencana teu nanaon ngarencana
Allah SWT nu langkung uninga TANAH SUNDA
Karya : Ajip Rosidi

Héjo pagunungan
Paul lautan
Héjo
Paul
Langit na haté kuring

Masing dimana kuring nangtung
Masing kamana kuring leumpang
Tanah lémbok tempak bumetah
Angin nyeot nyiuman tarang

Masing dimana anjeun nunjuk
Masing iraha anjeun cumeluk
Kuring mo mumpang , kuring rék datang
Neueulkeun tarang , neueulkeun jantung

Kuring tungtung teteupan
Kuring tungtung
Teteupan
Tuntung bedil
Ngincer dada

Kuring geus nyaksian getih ngabayah
Getih maranehna nu mikacinta anjeun
Kuring geus nyaksian panon carelong tanggah
Jasadnu ruksak ngalungsar na dada anjeun

Héjo pagunungan , paul lautan
Taya kamarasan ngan katugenahan
Héjo pagunungan , paul lautan
Taya katengtreman , ngan ancaman !


EMA


(http://maulianti.blogspot.co.id)
 

Ema….hampura diri abdi…
Loba hal-hal anu geus ku abdi dilakukeun, anu geus ngalantarankeun
nyeurina hate ema
Abdi geus ngancurkeun harepan anu ku ema geus diwangun timimiti
ngakandung diri abdi.
Ku alesan hayang mandiri, teu karasa diri abdi geus moohokeun
jasa-jasa anjeun ema…
Ku alesan diri abdi geus mangkat gede, diri abdi geus ngarendahkeun
kamulian hate ema….
Diri abdi mopohokeun anjeun.., kusabab sifat lalawora anu nyangkaruk
na diri… Ya…Allah hapunten diri abdi nu lamokot ku dosa….

Baheula sawaktu keur leutik, abdi sok mikangen ka ema.
Abdi ceurik sawaktu ditinggalkeun ema sok sanajan ngan ukur sajorelat…
Abdi teu ludeng sare nyorangan…., hate tentrem sawaktu usap deudeuh
ema marengan tibrana sare abdi….

Abdi sadar, saenyana teu aya imut nu ikhlas iwal ti imut jeung deudeuh
ema….
Abdi terang teu aya rasa kacinta anu bisa nengtreumkeun hate, iwal ti
kanyaah jeung rasa cinta ema nu ikhlas….
Nu ngalantarankeun timbulna rasa gumbira, sawaktu mancakrama ulin
babarengan nu pinuh ku bagjaan bareng jeung ema…

Sawaktu diri abdi geuring, imut ema robah jadi imut nu pinuh kurasa
kamelang jeung harepan, nu ngajadikeun hate abdi tentrem ku paneteup ema….
Abdi reueus campur bagja, ningali ema nu pinuh kukasabaran ngaping
ngajaring diri abdi…..
Hatur nuhun…..emaaaa….

Ema….
dina waktu diri abdi diajar lempang, ema nungtun abdi dibarengan ku
kalimah numawa sumanget pikeun abdi, nu ngalantarankeun teu penggasna
harepan pikeun terus diajar sabab abdi terang ema salilana marengan
diri abdi.


GURU
karya: Siti wasilah

pangabdian, pangorbanan
nu tos ibu bapak guru korbankeun
moal ka etang
moal ka bayarku saukur ucapan nuhun
moal ka ganti ku intan jeng berlian
moal leungit ku gede na ombak samudra
jasa jasa ibu bapak guru
tos nyaangkeun hate simkuring
nu poek mongkleng tanpa pangaweruh
dugika sapertos ayeuna


Itulah contoh-contoh sajak-sajak Sunda yang dikutip dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.

Related Post

Comments

Popular posts from this blog

Kumpulan Lengkap Kakawihan Anak-anak Bahasa Sunda

Buat sobat dhira yang lagi cari PR bahasa sunda tentang kakawihan anak-anak atau kakawihan barudak dalam bahasa sunda bisa cari disini. Dibawah ini beberapa kumpulan kakawihan anak-anak bahasa sunda yang terkenal atau sering dinyanyikan ditatar sunda. Tapi itu dulu, lamun ayeuna mah sudah tergantikan oleh lagu coboy junior dan lain-lain. Tapi sebagai urang sunda mestinya kita bisa mengajarkan kakawihan ini untuk anak-anak sambil nostalgia waktu masih kecil. Kakawihan anak-anak atau barudak berikut ini diperoleh dari berbagai sumber.

Baca : Cara Kredit Motor Syariah

Kakawihan anak bahasa sunda ayang-ayang gung


Ayang-ayang gung
Gung goongna rame
menka Ki Wastanu
Nu jadi wadana
Naha maneh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung kompeni
Niat jadi pangkat
Katon kagorengan
Ngantos kanjeng dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

Baca : Ternyata Dijumpai Green Canyon di Karawang

Kakawihan anak bahasa sunda oray-orayan

Oray-orayan, luar léor mapay sawa…

Kata Sunda Serapan dari Bahasa Asing (Kecap Serapan tina Basa Deungeun)

Dalam kosa kata bahasa Sunda banyak dijumpai kata-kata serapan seperti dalam bahasa Indonesia. Kata atau kecap dalam bahasa Sunda yang berasal dari bahasa Asing sering kita dengar ditengah masyarakat dan sudah jadi bahasa sehari-hari. Kadang kita tidak menyadari bahwa kecap atau kata tersebut bukan kecap asli bahasa Sunda tetapi kecap serepan (kata serapan) dari basa Deungeun (bahasa Asing). Dibawah ini beberapa kecap serepan Basa Deungeun yang sering diucapkan sehari-hari

Contoh Kecap-kecap Sunda Serapan tina Basa DeungeunKulkas = KoelkastKamar (ruangan) = KamerSaklar = SchakelaarKeran  = KraanKubus  = KubusDus  = DoosSoak = ZwakBaut - boutmur  = MoerEtalase = EtalagePantofel = PantoffelBan = BandPabrik = FabriekSetrum = StroomSpaneng = SpanningKarton= KartonKuas = KwastAkte/ Akta  = AkteTelat = Te laatTorenahir - akhirakal - aqalgaib - ghaibbodi - bodyhen - handpinalti= Finaltykomputer- computerspiker - speakerfoto kopi - photo copybodigar - body guardtelevisi - televisionangpawcapcé…

Not dan Lirik Lagu Mars Jayalah Pramuka

Buat kakak yang sedang mencari lagu dan not mars jayalah Pramuka bisa lihat di postingan dibawah ini. Lagu mars jayalah pramuka ini diciptakan olehDrs. H. Munatsir Amin. Berikut ini lirik lengkap lagunya

Gerakan Pramuka
Praja Muda Karana
Sebagai wahana
Kaum muda suka berkarya
Kader pembangunan

Sebagai perekat bangsa
Disiplin berani dan setia
Berakhlak mulia
Bersatu padu
Menyongsong masa depan yang gemilang

Satu pramuka
Untuk satu Indonesia
Melangkah maju
Menuju masyarakat yang sentosa
Jayalah Pramuka
Jayalah Indonesia

Not Lagu Jayalah Pramuka Buat kakak yang perlu not lagu jayalah pramuka, bisa di lihat dibawah ini.

Selamat bernyanyi mars Jayalah Pramuka

Kumpulan Nama-nama Keperluan Sekolah Dalam Bahasa Sunda

Nama-nama peralatan sekolah dalam bahasa sunda terkadang dijumpai mirip dengan bahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang mirip dengan bahasa daerah suku tertentu di tanah air. Jadi sebenarnya meskipun seseorang bukan berasal dari suku sunda bisa paham apa yang dimaksud karena kemiripan bahasa tadi.


Nama-nama Keperluan sekolah Dalam Bahasa Sunda


Tas = Kantong
Topi = Topi
Sepatu = Sapatu
Tali Sepatu = Tali Sapatu
Baju Seragam = Acuk Saragam
Celana = Calana
Pulpen = Pulpen
Pensil = Patlot
Buku = Buku
Penghapus = Panghapus

Penggaris = Jidar
Serutan Pensil = Panyerut Patlot
Sabuk = Beber
Kaos Kaki = Kaos Kaki

Semoga membantu,..


Tabel Angsuran Kredit Motor Syariah Amanah Pegadaian

Mau beli motor atau mobil baik yang bekas atau baru tapi uang pas-pasan, angsur (kredit) saja! Sekarang banyak leasing-leasing yang siap "membantu" anda membeli motor atau mobil dengan DP atau uang muka yang terjangkau. Ketatnya persaingan membuat leasing-leasing motor berlomba-lomba memikat hati calon customer. Ada yang membrikan hadiah langsung, diskon DP, cashback DP, pelengkapan pengemudi dan lain-lain. Sebagai calon customer kita harus jeli dalam memilih leasing untuk kredit motor. Jangan tergiur hanya karena prono-promo tadi, pilih yang menguntungkan dan memberikan harga yang murah. Caranya adalah dengan menghitng secara TOTAL biaya yang akan kita keluarkan. lalu bandingkan secara apel to apel.

Leasing Konvesional Dan Leasing Syariah Usaha perleasingan sekarang tidak hanya milik leasing konvensional, leasing syariah pun sudah ada disektor ini. Bank-bank bumn dan swasta sudah memiliki produk pembiayaan berbasis syariah. Selain bank-bank, perusahaan-perusahaan leasing ko…
Copyright © 2014 | Dhira | All Right Reserved |Power by Blogger
About Us|Privacy Policy|Disclaimer